جوایز انجمن فیزیک ایران


جوایز پوستر

  • جایزه پوستر برگزیده فیزیک
  • جایزه پوستر برگزیده همایش دانشجویی فیزیک


جوایز دانش آموزی (در همایش دانش آموزی)

  • جایزه «روزبه»
  • جایزه «بهترین طرح مسأله»
  • جایزه «گویاترین گزارش کار»
  • جایزه «دقیق‌ترین توجه به جزئیات»
  • جایزه «مناسب‌ترین بکارگیری ابزار»
  • جایزه «صحیح‌ ترین محاسبه و تحلیل خطا»
  • جایزه «کامل‌ ترین نتیجه‌ گیری»