اردوی بازدید از سایت طالقان سازمان انرژیهای نو ایران (سانا)

روز دوشنبه ۲۳ آذر ساعت ۷ صبح الی ۴ بعد از ظهر