کوانتوم در گذر زماندوشنبه 94/12/03 ساعت 13 الی 14

آقای محمد میراحمدی در مورد تاریخچه مکانیک کوانتومی صحبت خواهند کرد.

با توجه به تعیین شدن مکان برگزاری در همان روز، علاقه مندان میتوانند جهت اطلاع از مکان برگزاری به پوسترهای موجود در سلف توجه کنند.