زمان برگزاری این همایش 8 و 9 اردیبهشت 1395 در دانشگاه پیام نور تبریز است.

آخرین مهلت ارسال مقالات 24 دی 1394 است. 

برای اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه نمایید:   http://conference.pnu.ac.ir/physics