شاید دنیای کوانتومی به ما میگوید که نحوه ی فکر کلاسیک کافی نیست و ما راه های جدیدی برای توصیف لازم داریم.این که مشکل بوده است چنین راه هایی را بپیماییم به این منتهی شده است که فکر کنیم این کار بی حاصل است.من این را باور ندارم.

اس. کوایرز


از کتاب مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی

نویسنده:دکتر مهدی گلشنی