کلاس نجوم مقدماتی با استاد خدادادی روز شنبه مورخ 29/9/93برگزار نمی گردد. وروز یکشنبه مورخ 23/9/93ساعت 14-8 برگزار می گردد.