گروه رقابتی ماراتن مسیه در حال رصد اجرام مسیه

تصویر از: امین جمشیدی

منبع:سایت نجوم ایران