«در هم تنیدگی در سیستم های فوتونی»

عنوان جلسه ی دفاع آقای محمد بهلول

استاد راهنما:استاد احمد آخوند

زمان:27 شهریور ماه-ساعت 10

مکان:دانشگاه پیام نور پرند-پرند-خیابان آسمان-سالن دفاع