موضوع سخنرانی و سخنران این جلسه :


 «فیزیک، هنر و باستان شناسی »


 خانم فرانک بحر العلومی

پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی

 
زمان: ۹۳/۴/۲
مکان: تهران،دانشکده فیزیک دانشگاه تهران  
 

چکیده:
استفاده از علوم طبیعی به ویژه فیزیک و شیمی در هنر و باستان شناسی سابقه ای حدود دویست ساله دارد. کارشناسان هنر و باستان شناسی برای پاسخگویی به سوالاتی مانند قدمت اشیا و آثار هنری، باستانی و تاریخی، مواد تشکیل دهنده آنها، منشا مواد اولیه ای که در ساخت آثار باستانی به کار رفته است، سیر تحول فناوری، مرمت و حفاظت بهینه آثار و اشیا باستانی و ایجاد شرایط بهینه محیطی در موزه ها، اصالت آثار هنری و تاریخی، وضعیت آب و هوایی در دورانهای گذشته، منشا بیماریها و عادات و رفتارهای انسانی و حیوانی، روند تکامل انسان و صدها سوال دیگر از این دست ناچارند به روشهای علمی موجود توسل جویند. فیزیکدانان می توانند با ساخت دستگاههای مناسب، همکاری در به کارگیری روشها و دستگاههای علمی و ارائه مشاوره در تفسیر نتایج به باستان شناسان در یافتن پاسخ این پرسشها یاری دهند. امروزه دیگر اصطلاحاتی مانند باستان شناسی مولکلولی یا باستان شناسی ایزوتوپی حوزه هایی کاربردی در علوم باستان شناسی هستند. در ایران نیز از چند دهه پیش متخصصان علوم طبیعی به ویژه فیزیکدانان در پروژه های باستان شناسی، حفاظت و مرمت آثار و بررسی آثار هنری مشارکت فعال دارند
.


محل:‌ آمفی تیاتر دانشکده فیزیک دانشگاه تهران - انتهای خیابان کارگر شمالی

منبع:    www.psi.ir