« نظریه ی میدان های ابرمتقارن همدیس در شش بعد »

دکتر کامران وفا

استاد دانشگاه هاروارد،دارنده ی مدال دیراک و عضو فرهنگستان علوم آمریکا

زمان: 28 خرداد ماه 93 ساعت 16

مکان: تهران،فرمانیه،بین کامرانیه و دیباجی،نبش کوچه فربین،پژوهشگاه دانش های بنیادی-طبقه اول-سالن کنفرانس