اینشتین در مصاحبه ای با دکتر ویلیام هرمان (شاعر آلمانی) چنین گفت:

«اگر مایلید برای من کاری انجام بدهید، به جهانیان بگوئید که اگر هیروشیما و ناکازاکی را پیش بینی کرده بودم، فرمولهای خود را همان سال 1905 پاره میکردم و دور میانداختم.»

(منظور استاد از فرمولها بیشتر همان فرمول بسیار معروف ایشان E=mc2 است که

منجر به ساخت بمب هسته ای شد.)

منبع : http://www.light-matter.blogfa.com/post-32.aspx