موضوع سخنرانی

چگونه دانشگاهها و مؤسسات علمی ما میباید خود را با پیشرفت روزافزون علم تطبیق دهند

یکشنبه 27 بهمن 

ساعت 13:30  الی   14:30

در آمفی تئاتر دانشکده فیزیک

چکیده : 

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?view=att&th=144109416a142ede&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw&saduie=AG9B_P_OToQO-iLjsfXmGVmTMcGd&sadet=1392056735970&sads=7uOpsLf4zdNmI8dAqkfRzgdusmU