آقای دکتر عمادالدین فقاهتی، بهمن‌ماه 1304 در زنجان متولد شد. ایشان استاد دانشکده علوم دانشگاه تهران بودند که در سال 1373 پس از 42 سال خدمت صادقانه و تربیت هزاران دانشجو و چاپ مقاله و کتاب بازنشسته شدند. ایشان در روز 9 بهمن 1392 به دلیل کهولت سن رخت از دنیا بستند.


آقای دکتر ارضی، دوست و همکار ایشان در دانشگاه تهران، چند سطری به یاد ایشان نوشته‌اند که در اینجا می‌توانید بخوانید.

یادشان زنده و روحشان شاد ب
اد.

منبع : انجمن فیزیک ایران