«انفجار بزرگ»


big bang2 نقد و بررسی نظریه بیگ بنگ


شنبه دوم آذر ماه آقای شجاعی در مورد انفجار بزرگ صحبت خواهند کرد.سمینار از ساعت 11:30 تا 12:30 خواهد بود.مکان سمینار روی برد مشخص شده است .