چگونه تکانه وارد زبان پارسی شد . . . 
به لینک زیر بروید و داستان تکاه رو بخونید . . .