اگر وارد یک ازمایشگاه بشین و یک آزمایش را ببینید، از کجا میفهمید وارد چه آزمایشگاهی  شدید؟

1. اگر در آزمایش یک چیز سبز یا در حال تکان خوردن بود آزمایشگاه زیست است.

2. اگر آزمایش بوی بد بوجود آورد، آزمایشگاه شیمی است.

3. اگر دستگاه ازمایش کار نمیکرد،آزمایشگاه فیزیک است.اگه خواستید میتونید بهش اضافه کنید :)