پل معلق آب:

چه چیز آب را در هوا نگه می دارد؟

عنوان این ماه باشگاه فیزیک تهران هستش و آقای رضا منتظری نمین از دانشگاه صنعتی شریف صحبت خواهند کرد . . .

پ ن : دوشنبه 4 آذر ماه دانشکده فیزیک تهران ساعت 17 تا 19 . . .  :)

چکیده: 
میان دو بشر پر از آب خالص، با اعمال اختلاف پتانسیل الکتریکی (حدود پانزده هزار ولت) پلی از آب تشکیل می شود که طول آن به بیش از دو سانتیمتر رسیده و ساعت ها پایدار می ماند. این پدیده بیش از صد سال پیش کشف شد، فراموش شد و شش سال پیش دوباره کشف شد. با وجود این کسی نمی دانست چه نیرویی این پل را در هوا معلق نگه می دارد!

ما با انجام آزمایشات و مقایسه ی نتایج با تئوری ها توانستیم نشان دهیم چگونه نیروهای مختلف پل را نگه می دارند و باعث پایداری آن می شوند. در این ارائه مسئله‌ی پل آب را شرح می دهیم و مراحل و نحوه ی پژوهشمان را توضیح می دهیم. پژوهشی که در عین سادگی، قدم بزرگی بود برای درک پدیده ی پل معلق آب (Floating Water Bridge).

http://www.psi.ir/html/general/index_f.html