کلاسهای استاد عزیزی و استاد خدادادی در روز جمعه مورخ 10/8/92 برگزار نمیشود.

کلاسهای فوق العاده گذاشته خواهد شد . در ضمن هنوز در مورد تاریخ امتحان میان ترم کوانتوم 1 و الکترومغناطیس 1 خبری ندادن . . .