پروفسور فرهاد اردلان عنوان عضو برجسته انجمن فیزیک آمریکا را دریافت کردند . . .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان عضو برجسته انجمن فیزیک آمریکا توسط جان کلارک رییس مجمع بین المللی انجمن فیزیک آمریکا به پروفسور فرهاد اردلان اعطا شد. در اعطای این عنوان آمده است: بواسطه کارهای پیشگام در کاربرد هندسه ناجابجایی در نظریه ریسمان و نظریه پیمانه‌ای، همچنین برای ارتقای همکاری دانشمندان ایرانی در برنامه های خاورمیانه و CERN.

منبع : www.sharif.ir