دوشنبه 3 آذر ماه گفتگوی فیزیکی داریم . . . 

زمان:ساعت 11:30 تا 12:30

مکان:کلاس 220