دبیر انجمن: نیلوفر نوایی

نایب دبیر : زهرا کریمی

اعضای اصلی: مهدی کاشفی

اعظم تکلو

نازنین فاتح

مرضیه ابولفتحی

مرتضی شادکام


«به امید موفقیت روز افزون برای دوست داران علم نجوم»