«تولید دو رقم برنج با عملکرد و کیفیت مطلوب با استفاده از پرتودهی»

برنج دومین غله پر مصرف کشور می­باشد. بر همین اساس اصلاح این گیاه در جهت افزایش عملکرد همراه با حفظ کیفیت از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از روش های اصلاح گیاهان استفاده از جهش ­زاهای فیزیکی همانند پرتوهای یون ساز می­باشد. به دلیل عملکرد پائین و ورس ارقام محلی کشور که از کیفیت مطلوب و بازار پسندی برخوردارند پروژه ه­ایی جهت تولید ارقام پر محصول و دارای کیفیت مطلوب در پژوهشگاه علوم و فنون هسته­ ای با استفاده از تکنیک اصلاح از طریق جهش توسط پرتو گاما انجام شد.

در این پروژه ابتدا دو رقم محلی طارم و موسی طارم با دزهای مختلف پرتو گاما پرتوتابی شدند. پس از تعیین دز بهینه در شرایط آزمایشگاهی، جمعیت مورد نظر از هر دو رقم با دز بهینه پرتوتابی شده و بذور پرتوتابی شده در مزرعه کشت گردید. گیاهانی با عملکرد بالا و حاوی صفات مطلوب در هرسال­ اصلاحی انتخاب شدند. گیاهان انتخابی جهت ارزیابی عملکرد در چندین منطقه کشت شده و از میان آنها دو لاین پر محصول و با کیفیت مطلوب مشخص شد که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی به عنوان رقم ثبت شدند. در این پروژه با کمک تکنیک اصلاح از طریق جهش دو رقم برنج موتانت پویا و تابش با صفات کمی و کیفی برتر از قبیل پاکوتاهی، مقاومت به ورس، متحمل به بلاست، بازار پسندی مطلوب و عملکرد بالا معرفی و ثبت گردیدند.

منبع:سازمان انرژی اتمی ایران