محل برگزاری قسمت رقابتی ماراتن مسیه پس از یک شب رصدی پرهیجان

تصویر از: فریدا فارسیان

منبع:سایت نجوم ایران