چهارمین جلسه هم اندیشی سال ۹۳ 

با موضوع فیزیک و زندگی روزمره 

دوشنبه 93/7/7 ساعت 11:30 الی 12:30 

کلاس ۲۲۰ 


حضور شما باعث غنای گفتگوی فیزیکی خواهد شد 

منتظر حضور موثر شما هستیم 

در این جلسه در مورد نقش فیزیک در زندگی روزمره گفتگو خواهیم کرد 

شگفت زده خواهید شد اگر در این بحث شرکت کنید 

و شگفت زده خواهید کرد