از شروع سال تحصیلی جدید، سمینارهامون روزهای دوشنبه تشکیل خواهد شد.

دوشنبه ی این هفته یعنی تاریخ 21 مهر ماه تعطیله اما دوشنبه ی هفته ی بعد یعنی تاریخ 28 مهر ماه برنامه داریم برای ورودی جدیدای فیزیک . . . ما بچه های انجمن و ورودی قدیمی ها به استقبال ورودی جدید ها خواهیم رفت . . .