موضوع سخنرانی و سخنران این جلسه

 

نقش اساسی متافیزیک در فیزیک

 

دکتر مهدی گلشنی

دانشگاه صنعتی شریف

زمان: ۹۳/۳/۵


مکان: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

 

مبحث زیبایی است . سخنران هم سخنران برجسته ای است حتما بیاید . جلسه مثل جلسه دکتر اردلان ، جلسه ی خاصی میشود .

چکیده:
در شروع علم جدید، فیزیک بخشی از فلسفه طبیعی بحساب می آمد. به همین جهت نیوتون نام کتاب خود در اصول مکانیک را " اصول ریاضی فلسفه طبیعی" نامید. اما با رواج یافتن "مکتب تجربه گرائی" ، که علم را صرفاً مبتنی بر یافته های حواس میکرد ، فیزیک وریاضی از متافیزیک ، که بخش ریشه ای فلسفه طبیعی را تشکیل می داد ، جدا شد و متافیزیک به نحو روز افزون مورد بی مهری قزار گرفت.
تحولات اساسی که در قرن بیستم در فیزیک نظری رخ داد، همراه با ظهور مکاتب مختف فلسفه علم، روشن کرد که مفروضات متافیزیکی نقشی اساسی در فیزیک ایفا می کنند، گرچه بعضی از فیزیکدانان این را نا دیده می گیرند. این مطلب به نحو روز افزون روشنتر شده است، و به همین دلیل در سالهای اخیر رواج بحثهای متافیزیکی را ـــ خصوصاً در حوزه های کوانتوم، میدانهای کوانتومی ، نسبیت عام ، و کیهان شناسی ـــ به وضوح می‌بینیم ، و کنفرانسها و سمینارها و کارگاههای متعددی در این حوزه ها برگزار شده است.