فردا شنبه 27/2/93  کلاس فیزیک 2 استاد شادرخ تعطیل میباشد

 

منبع : خود استاد شادرخ به آقای بشکنی خبر دادند .


لطفا به بقیه هم خبر بدید .