تاریخ امتحانات میان ترم

به ادامه مطلب برید

مکانیک کوانتوم 1  ...................  جلسه آخر  ..................   از 4فصل اول

مکانیک کوانتوم 2  ...................  1/3/93 ................... تا آخر اتم هیدروژن

فیزیک2              ...................    13/2/93    .................  تا اخر مقاوتها

امواج                 ....................   17/2/93    .................  چهار فصل اول

معادلات دیفرانسیل .................     2/2/93    .................  دو فصل اول   «ساعت 9»

مبانی کامپیوتر     ...................    10/2/93   ..................  فصل 1 و 2و 3 و4 و5 و7

مکانیک تحلیلی 1  ...................   30/1/93    .................. 

فیزیک 3 ( استاد تجویدی ) .........  17/2/93   ...................  ساعت 9 الی 12

فزیک جدید 2       ...................   24/2/93   ..................  

فیزیک راکتور         ...................   

آشکار سازها       ..................

هسته ای 1        ..................   24/2/ 93   .................  1.2.3.6

اگه از تاریخ درس های دیگه مطلع هستید اطلاع بدید . . .

به امید موفقیت همه . . .

 :)