ای کسانی که ترم گذشته کوانتوم یک رو امتحان دادید ، دوباره نمره یتان رو چک کنید چون به احتمال زیاد تغییر کرده چون یک یا چند سوال امتحان اشتباه بوده و تاثیر مثیت گذاشته روی نمره یتان . «به احتمال زیاد»

به امید موفقیت