روز شنبه سوم اسفند ماه ، انتخابات انجمن فیزیک دانشگاه برپا شد . نتیجه ی انتخابات به شرح زیر است .
 
1.مهدی بشکنی              «»

2.بهناز فاضل                   «» 

3.رویا یادگاری                  «»

4.سید محمد میراحمدی    «»

5.مارال قنبری                  «»

6.اعظم تکلو                    «»

7.سعیده محمدی           «»

هر پیشنهادی برای عملکرد بهتر انجمن دارید بگویید . . .