روز شنبه بیست و چهارم اسفند ماه سمینار هفتگی انجمن فیزیک تشکیل نمیشه .