شِلدون گلاشو (برنده نوبل فیزیک و ارائه دهنده نظریه الکتروضعیف)


گلاشو یک انسان هرج ومرج طلب است. گلاشو از تنها کار کردن گریزان است و با دیگران خیلی خوب کار میکند. صبحها با چهار پنج فکر عجیب و غریب از راه میرسد و انتظار دارد دیگران آنها را به باد انتقاد بگیرند.

گلاشو همچنین به عنوان یک استاد غیر عادی شهرت دارد. به گفته یکی از شاگردان او که در دانشگاه هاروارد دوره کارشناسی را میگذرانید، گلاشو در درس الکترودینامیک کلاسیک استاد او بود.

در جلسه امتحان آخر ترم گلاشو که ظاهراً ناراحت بود گفت:" آه، من خود قادر به حل مسئله شماره پنج نبودم. اگر یکی از شما آن را حل کرده است، لطفاً راه حل آن را به من بگوید.