«شبیه سازی در فیزیک»

کامپیوتر و شبکه

«کاربرد کامپیوترها در فیزیک»

موضوع سمینار شنبه 9 آذر ماه هستش که آقای مهدی کاشفی راجع بهش صحبت خواهند کرد.سمینار ساعت 11:30 تا 12:30 هستش و مکانش روی برد مشخص شده . . .