توی اولین همایش سالاته ی فیزیک یه سری برگه به شرکت کننده ها دادیم که یه مسابقه هم توش بود.اینجا متن مسابقه رو قرار میدیم و شما میتونید جواب مسابقه رو توی همین پست به صورت نظر خصوصی بفرستید .


جواب مسابقه زیر را به وبلاگ انجمن ارسال نموده و از جوایز آن بهره مند شوید .

عدد 7 ، عددی است با کاربردهای متفاوت و اعداد ، گاهی تناظر دارند.

در ذیل یک اصل و یک قانون فیزیک به رمز آمده است رمز را شکسته و به کمک آن سومین بخش که یک جمله از آلبرت انیشتین است را بازیابی کنید.


1 . تچطثچ ثحطص خط ح حظ خ ، پهصحطف پغحثچ ث زجذف پشحبو خح تچطثچچ حغذ یج ح خط خ ثحطص پچ یتص.

 

2 . تپچ ذثحت خج گثط جپ ظپحت خج گثط صهچه پیحت ث ذیحتج چی ضطج طح ذمچچت یطص.

 

3 .  9 6 11 19     8 4    32 6   18 6 4    19 8   9 19 8 7   8 4 17 7 24 7 17 4    3 5 19 17    8 22 11 30 8 17 6    31 19 8 19   19 6 7 3    4 6    9 19 8 7   8 4 9 8 19   32 19 17 4   8 26 2 8 28 8 11

 

دوستای خوبم نظرات و جواباتون رو میخونیم ،وقتش که برسه نتیجه رو اعلام خواهیم کرد.